JindoJeff's Lemur - Ring-Tailed Lemur

Lemur
Clade
  Lemur

Species
  Ring-Tailed Lemur